Organizační řád a propozice soutěže

ČÁST PRVNÍ 

POVAHA A CÍL CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE „ZELENÉ PODNIKÁNÍ“ 

Čl. 1 
Povaha a cíl soutěže „Zelené podnikání“ 

 1. Soutěž „Zelené podnikání“ je jednou z aktivit projektu ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/08.0094 „Vzdělání pro udržitelný rozvoj v enviromentálních a ekonomických souvislostech“ (zkratka VUREES). Soutěž vede soutěžící k pochopení jak investovat a podnikat v souladu s přírodou, jak porozumět svým penězům a kde najít investice nutné k zelenému podnikání.
 2. Cílem soutěže „Zelené podnikání“ je seznámit žáky základních škol s finanční, ekonomickou, ekologickou problematikou v souvislosti s podnikáním a udržitelným rozvojem společnosti. Soutěž současně rozšíří praktické a teoretické znalosti soutěžících a vědomosti v oblasti finanční gramotnosti a podnikavostí. Součástí soutěže je vzájemná spolupráce učitelů, předávání si zkušeností při zavádění tvořivého myšlení, finančního vzdělávání, podnikavosti a vedení k žáků základních škol k inovačnímu myšlení, a to nejen na školách, ale rovněž v rámci volnočasových aktivit.
 3. Soutěž „Zelené podnikání“ je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k pochopení sociálních, ekonomických a enviromentálních souvislostí s finančním zabezpečením investic pro podnikání a s ohledem na měnící se situace v životě i ve společnosti.
 4. Soutěž „Zelené podnikání“ má jednotná pravidla pro celé území České republiky. 

Čl. 2 
Účast v soutěži 

 1. Soutěže „Zelené podnikání“ se mohou zúčastnit žáci II. Stupně základní školy:
  • Ve školním kole soutěží jednotlivci z jednotlivých ročníků II. stupně základní školy,
  • Do krajského kola vytvoří žáci nebo porota 3 až 4 členná smíšená družstva, v zastoupení jednotlivých ročníků (6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ). Dále jen týmy. 
 2. Účast žáků i učitelů v soutěži „Zelené podnikání“ je dobrovolná. 

ČÁST DRUHÁ 

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SOUTĚŽE „Zelené podnikání“ 

A) Základy organizace a řízení soutěže „Zelené podnikání“ 

Čl. 3 
Vyhlašování, organizace a řízení soutěže „Zelené podnikání“ 

 1. Soutěž je v seznamu soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod číslem B/46, č.j. 13 595/2010-51. Spoluvyhlašovatelem soutěže „Zelené podnikání“ (dále též jen „organizátor“) je Asociace pedagogů základního školství České republiky o.s. 
 2. Celkový průběh soutěže garantuje a zajišťuje Asociace pedagogů základního školství České republiky o.s.. jako organizátor ve spolupráci se školami a dalšími státními institucemi a organizacemi, orgány státní správy, krajskými koordinátory, partnery a sponzory. 
 3. Soutěž „Zelené podnikání“ je postupovou soutěží. Organizuje se ve třech kolech:
  • školní,
  • krajská,
  • celostátní. 
 4. Organizaci a řízení jednotlivých kol soutěže upravují Čl. 6. až 8. 

Čl. 4 
Informace o soutěži
 
 1. Informace o soutěži budou průběžně vyhlašovány v tisku a oznámeny na webových stránkách projektu www.vcele.eu 
 2. V případě změn termínů, místa konání, apod., zajistí organizátor informovanost na webových stránkách uvedených v Čl. 4 odst. 1., případně rozešle elektronickou poštou. 
 3. S veškerými daty o soutěţících, získanými v průběhu a pro potřeby soutěže bude nakládáno podle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Čl. 5 
Úkoly soutěžících 

 1. Soutěžící řeší zadané úkoly jako jednotlivci ve školním kole ve čtyřech kategoriích. Školní porota hodnotí správnost odpovědí. Z každé školy vybere školní porota nejlepší žáky z jednotlivých ročníků a vytvoří týmy (tří až čtyřčlenná družstva, kde budou zastoupeni žáci 6. až 9. ročníku), která budou reprezentovat školu v dalších kolech. 

B) Organizace a řízení jednotlivých kol soutěže 

Čl. 6 
Školní kolo 

 1. Zodpovědnou osobou za uskutečnění soutěže ve škole je ředitel(ka), který(á) pověří příslušného pedagogického pracovníka organizací soutěž (dále též jen „pověřený pedagog“). Podobně u pilotních škol projektu VUREES.
 2. Úkolem pověřeného pedagoga je:
  • přihlásit se na webové stránky www.vcele.eu jako pověřený pedagog školy, která se zúčastní soutěže. Každá škola se přihlásí svým identifikačním číslem školy IZO (Identifikační Znak Organizace). Při prvním přihlášení vyplní údaje o škole, zadá své jméno a adresu elektronické pošty, která bude používána pro komunikaci se systémem soutěže. Vzápětí obdrží unikátní kód pro přístup školy do informačního souboru soutěže. V průběhu soutěže se pověřený pedagog přihlásí znovu a uvede počet soutěžících žáků v jednotlivých třídách v zastoupení jednotlivých ročníků (6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ).
  • propagovat soutěž „Zelené podnikání“ mezi žáky a informovat je o podmínkách soutěže a předá přihlášku a soutěžní materiály, 
  • umožnit žákům přístup do počítačové učebny s připojením na internet,
  • poskytovat žákům odbornou pomoc při přípravě na soutěž „Zelené podnikání“,
  • informovat žáky o výsledcích školního kola.
 3. Školních kol se mohou účastnit všichni žáci příslušné školy ve čtyřech kategoriích (6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ). Čl. 2 odst. (1) Organizačního řádu.
 4. Školní kolo probíhá tak, že „pověřenému pedagogovi“ budou zaslány soutěžní texty a otázky elektronickou formou prostřednictvím e-mailu nebo je stáhne ze stránek www.vcele.eu. 
 5. Jednotlivci obdrží od pověřeného pedagoga dle Čl. 6 odst. (2b) Organizačního řádu:
  • Přihlášku, kterou jednotlivý žák vyplní; tzn. údaje: jméno, příjmení, třídu a datum narození si ve školním kole pověřený pedagog ponechá.
  • Pověřený pedagog zkontroluje si vyplněné přihlašovací údaje a umožní soutěžícím přístup na internet k získání informací, ze kterých si žáci vytvoří poznámky.
  • Od okamžiku zahájení soutěže, každý žák má možnost pracovat se studijními texty, s informacemi na internetu a po přečtení si může napsat „tahák“, který bude používat při vyplňování testu.
  • Soutěžní test – Na otázky budou žáci odpovídat společně v jednotlivých ročnících vyplňováním odpovědí na papírovém dotazníku.
  • Soutěžní úkoly jsou rozděleny podle obtížnosti pro jednotlivé třídy.
  • Otázky soutěže mohou být ve formátu volných odpovědí nebo tří možných variant odpovědí a, b, c,. Pouze jedna odpověď je správná. Otázky bez zadané odpovědi v testu, budou hodnoceny jako chybné. 
 6. Hodnocení výsledků provádí porota z hlediska správnosti odpovědí. Čas využitý žákem na vypracování testu, by neměl být rozhodujícím hlediskem.
 7. Do krajských kol postupují nejlepší žáci, kteří budou mít nejvyšší počet bodů. V případě shody bodů v testech, o postupujících žácích rozhodne školní porota losem.
 8. Z vítězů jednotlivých ročníků sestaví sami žáci nebo porota tří až čtyřčlenná družstva (dále jen týmy), která budou reprezentovat školu v krajském kole.
 9. Žáci, kteří se umístili v týmech na 1. až 3. místě, obdrží diplom od ředitele školy nebo pověřeného pedagoga s vyznačením umístění.
 10. Diplom pro žáky, obdrží školy v elektronické verzi prostřednictvím elektronické pošty. 
 11. V případě nemoci (nebo jiného závažného důvodu) některého člena týmu, škola doplní jako náhradníka - člena dalšího - v pořadí z umístěných ve stejném ročníku. Toto ustanovení platí i pro celostátní kolo soutěže „Zelené podnikání“.
Ċ
Viktor Vojtko,
4. 11. 2010 11:09