Náklady

Náklady jsou finančním vyjádřením toho, co je využito jako vstupy při podnikání během určitého období. Náklady představují například mzdu zaměstnanců, spotřebované energie, pořízení zboží, odpisy majetku.

V případě vedení podvojného účetnictví se náklady liší od výdajů. Tj. například pořízení zboží není nákladem v okamžiku dodání a zaplacení, ale až v okamžiku prodeje tohoto zboží. V mezičase se jedná pouze o změnu ve struktuře majetku (aktiv) a zdrojů (pasiv) - nákup zboží zvýší ve stejné míře závazky, zaplacení pak závazky sníží.

Náklady je možné různým způsobem členit, jedno z nejpoužívanějších členění je na náklady fixní a variabilní.
Comments