Příjemce a partneři

Příjemce

Asociace pedagogů základního školství ČR

Asociace pedagogů základního školství České republiky (APZŠ ČR) je nezávislá, demokratická, profesně zájmová organizace, která sdružuje pedagogické pracovníky z oblasti základního školství. Jejím posláním je umožnit pedagogům z praxe ovlivňovat školskou politiku státu, krajů a obcí, vyjadřovat se ke všem odborným problémům své profese, výchovy a vzdělávání, organizovat akce zaměřené na jejich odborný růst v procesu dalšího vzdělávání.

APZŠ je nositelem tohoto projektu, nese za něj odpovědnost, řídí veškeré aktivity a koordinuje jednotlivé partnery.

Partneři

Výzkumný ústav pedagogický v Praze

VÚP se na projektu podílí především s ohledem na prezentaci a zveřejnění vytvořených materiálů. Ty budou po vytvoření a otestování k dispozici pro učitele zdarma na webovém portálu RVP.cz.

Další úlohou tohoto partnera jsou expertní a konzultační služby, například z hlediska environmentalistiky a použitých didaktických metod.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Úloha tohoto partnera spočívá v poskytnutí expertních a konzultačních služeb - především z hlediska interního oponování vytvořených materiálů s ohledem na podnikavost a finanční gramotnost. 

Spotřebitelský institut SOS, o.p.s.

Spotřebitelský institut SOS do projektu vkládá materiály e-learningového kurzu "Mapy k penězům", který je zaměřen na finanční gramotnost. Zároveň poskytuje expertní a konzultační služby v oblasti spotřebitelské gramotnosti.

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice

V projektu jsou využity zkušenosti partnera z roční realizace volitelného předmětu „Základy podnikání“ na 2.stupni  ZŠ a jeho praktické ověřování výstupů ze dvou projektů spolufinancovaných z ESF v roli pilotní základní školy.

V oblasti ověřování obsahu jednotlivých částí projektu a k nim příslušných metodik před zasláním k připomínkovému řízení pilotním základním školám bude tento partner testovat a ověřovat navrhované výstupy přímo v prostředí vyučovacích hodin jednotlivých ročníků.

V oblasti realizace školních podniků bude jejich funkčnost testovat přímo zapojením výrobny elektrické energie ve formě fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě ČEZ a založením 3 včelstev včetně jejich ošetřování a sběru včelích produktů pro další praktické využití.

Výstupy a výsledky z realizace takto zaměřeného školního podniku budou zapracovány a využity v rámci tvorby metodiky pro ostatní základní školy.