Interaktivní výuková prostředí

Zde naleznete online i offline verze interaktivních výukových prostředí, která vznikla v rámci projektu VUREES. U každého je k dispozici i metodický návod k použití a příklady do výuky.

Interaktivní výuková prostředí jsou moderním nástrojem, který dokáže žákům představit témata svou povahou jednodušší, ale i značně komplexní. To je nezbytnou podmínkou vzdělávání pro udržitelný rozvoj v oblasti ekonomiky i životního prostředí, protože to odpovídá povaze představovaných jevů - tj. typicky delšímu časovému horizontu, ve kterém se zásahy projeví, a celkové provázanosti.

Mimo toho jsou interaktivní výuková prostředí pro žáky i významně motivační, protože jsou atraktivní díky své formě podobné počítačovým hrám.

V neposlední řadě umožňují rozvíjet myšlenkové dovednosti, které souvisí s typem vědeckého myšlení obvykle uplatňovaným v přírodních a exaktních vědách, neboť umožňují aktivně experimentovat. Žáky lze snadno vést ke stanovování hypotéz, zpracování zjištěných údajů a vyvozování závěrů z nich.

Pokud ovšem jdeme oproti běžným přístupům ještě o krok dále, lze dosáhnout i toho, že žáci nebudou pouze "konzumenty" takto připraveného výukového obsahu, ale mohou se sami stát i jeho tvůrci a šiřiteli. A o to jsme se v případě námi připravených interaktivních výukových prostředí pokusili také.

To vše je činí v principu velmi hodnotnou didaktickou pomůckou, která by neměla chybět ve výbavě moderních pedagogů.
Zobrazuje se 12 položek
NázevAnotace
Řadit 
 
Řadit 
 
NázevAnotace
Chov včel - podnikatelský záměr Cílem tohoto interaktivního výukového prostředí je vyzkoušet si některé základní souvislosti podnikání v oblasti chovu včel. Toto interaktivní výukové prostředí je určeno dětem cca od 10 let věku, proto je oproti realitě v některých směrech zjednodušeno. 
Inovace a jejich šíření Základem interaktivního výukového prostředí je struktura nazývaná Bassův difúzní model. Ten umožňuje zobrazit to, jak rychle se v dané populaci rozšíří užívání inovace, tj. nového produktu či myšlenky za různých okolností. 
Obnovitelné zdroje energie Základem simulátoru je struktura produkce energií, kdy lze kombinovat tzv. čisté, obnovitelné zdroje energie a zdroje fosilní. Za obnovitelné zdroje jsou považovány – solární elektrárny, větrné elektrárny, vodní elektrárny a zemědělské plodiny, v tomto simulátoru používané k výrobě „ekologického" paliva. Za neobnovitelné zdroje jsou považovány – jaderné elektrárny, uhelné elektrárny, ropa a zemní plyn. Všechny tyto zdroje jsou využívány lidstvem k uprostřed zobrazeným účelům – produkce elektrické energie a paliva. Lze sledovat různé kombinace těchto zdrojů, které následně určují výsledné dopady z hlediska rozvoje ekonomiky, znečištění životního prostředí, dostupnosti a cen. 
Párky v rohlíku - podnikatelský záměr Cílem tohoto interaktivního výukového prostředí je vyzkoušet si základní souvislosti podnikání a marketingu. Žáci si mohou vyzkoušet nastavit vlastní marketingový mix při prodeji párků v rohlíku – produkt, cenu, umístění a marketingovou komunikaci. Zároveň je tržní situace znesnadněna konkurencí. 
Penzijní reforma Děti se narodí, dospívají, dospějí a začnou pracovat, pracují a platí pojistné na sociální zabezpečení, potom zestárnou a odejdou do důchodu a stávají se sami příjemci peněz ze státní pokladny. Kolik mohou očekávat jako důchodci peněz? Toto interaktivní výukové prostředí zobrazuje tyto záležitosti v závislosti na předpokládaném demografickém vývoji v České republice v příštích 60 letech. Postupně dojde k poklesu ekonomicky aktivní populace a nárůstu ekonomicky neaktivní, na důchodu závislé populaci. Pokud se tak stane, bude státní důchodový účet ve výrazném mínusu a stát bude muset získávat prostředky na výplatu důchodů také z jiných zdrojů, než z vybraného pojistného od ekonomicky aktivní populace. Případně se budou muset plošně snižovat vyplácené penze. 
Predátor a kořist Interaktivní výukové prostředí Predátor – kořist vychází z klasického modelu vztahů v potravním řetězci. V tomto případě se jedná o populace rostlin, jelenů (zástupci býložravců) a vlků (zástupci predátorů). Jeleni a vlci se pohybují náhodně po ploše a snaží se získat ve svém místě potravu. Mají-li k tomu příležitost, živočichové se rozmnožují, rostliny jsou na celé ploše a po určité době se obnovují. Cílem je pochopit vzájemnou závislost jednotlivých populací ve vztahu k rychlosti jejich reprodukce a množství získané energie a ukázat, jak je výsledný ekosystém stabilní či nestabilní. 
Predátor, kořist a lidé Interaktivní výukové prostředí Predátor – kořist a lidé vychází z klasického modelu vztahů v potravním řetězci. V tomto případě se jedná o populace rostlin, jelenů (zástupci býložravců) a vlků (zástupci predátorů), do jejichž populace zasahuje člověk. Jeleni a vlci se pohybují náhodně po ploše a snaží se získat ve svém místě potravu. Mají-li k tomu příležitost, živočichové se rozmnožují, rostliny jsou na celé ploše a po určité době se obnovují. Navíc je do těchto vztahů zahrnut vliv člověka, a to ve dvou směrech - lov a zemědělství. Cílem je ukázat, jak je výsledný ekosystém se zásahy člověka stabilní či nestabilní. 
Průběžné vs. jednorázové investování Cílem tohoto interaktivního výukového prostředí je ukázat vztahy mezi rizikem, výnosností a volbou časového horizontu investování na příkladu pravidelného průběžného investování a investování jednorázového. 
Rodinný rozpočet a hospodaření Cílem tohoto interaktivního výukového prostředí je ukázat celý životní cyklus rodiny s jeho ekonomickými důsledky. Je pomocí něj možné simulovat různé scénáře, které se týkají počtu dětí, financování bydlení, zdrojů příjmů, spoření a rozhodnutí týkajících se penze. 
Sluneční elektrárna Cílem interaktivního výukového prostředí Sluneční elektrárna – podnikatelský záměr je vyzkoušet si drobné podnikání v oblasti produkce elektrické energie pomocí solárních panelů. Lze zde stanovit různé scénáře, které zahrnují výkupní ceny, daně a využití cizího kapitálu (úvěr z banky), přičemž je sledován výsledný zisk. 
Úspory, půjčky a inflace Cílem tohoto interaktivního výukového prostředí je vyzkoušet si důsledky hospodaření s penězi – spoření a půjčování si – za různých osobních situací v prostředí, kde působí inflace. Vzhledem k využití procent a úročení je cílová skupina cca od 12 let věku. 
Včely - sběr nektaru Interaktivní výukové prostředí Včely – sběr nektaru, je určeno především menším dětem a ukazuje, jak včely sbírají na louce nektar. Je možné měnit umístění úlů a rostliny, které jsou k dispozici (druh a množství), a sledovat obnovování zdrojů potravy. 
Zobrazuje se 12 položek
Comments