Environmentální tématika


Proč máme v našem projektu zrovna včely?

přidáno: 6. 6. 2010 13:43, autor: Viktor Vojtko

Tento projekt se snaží svým obsahem přispět ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve všech jeho pilířích - environmentálním, sociálním i ekonomickém. V environmentálních otázkách jsme se zaměřili na oblast "Člověk a příroda" a z toho na blanokřídlý hmyz - včely. Důvodů je několik. Jsou nepostradatelné pro přírodu a v ekonomicky orientované části našeho projektu mohou sloužit jako vhodný vzor pro výchovu vlastností zaměstnanců a budoucích podnikatelů.

Včela medonosná je důležitá pro udržení biodiverzity. Pokud nás nepřesvědčí pohled na louku s pestrými květy, měli bychom si uvědomit, že působení včel má velmi široké důsledky, které vedou až k hovězí pečeni na našem talíři.

Hlavní a nezastupitelné místo má včela v přírodě jako opylovatel kulturních i planě rostoucích rostlin. Včela je výlučným nebo převážným opylovatelem mnoha rostlinných druhů. Kdyby z naší přírody včely vymizely, současně s nimi by uhynuly desítky druhů rostlin, které jsou na opylení závislé. V naší středoevropské oblasti předpokládáme, že asi 20 % všech rostlin je opylováno větrem. Většina našich rostlin – asi 80 % je ale odkázána na přenos pylu hmyzem. Mezi hmyzem, který zajišťuje opylení, hrají včely nejdůležitější úlohu.

Využití včelích produktů má velice dlouhou tradici. Zpočátku se tak dělo nevědomky. Později na základě generacemi ověřených zkušeností byly včelí produkty zařazovány mezi prostředky lidového léčitelství a ke konzumaci jak samotných včel, tak člověka. Sem patří med, propolis, pyl, vosk, mateří kašička a včelí jed. V současnosti se včelích produktů využívá zejména ve farmacii, kosmetice, v tukovém a chemickém průmyslu nebo třeba v nábytkářství a sklářství. Poměrně krátkou dobu jsme svědky toho, že se o včelí produkty zajímají vědci, lékaři, biologové a chemici. Včelstva a jejich včelí kolonie jsou řazena mezi superorganizmy a jsou studována vědci z pohledu imunitního systému a extrémně rozdílného věkové rozpětí geneticky stejných včel.

Důležitost včel pro přírodu a člověka definoval Albert Einstein výrokem své včelí relativity: "Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života."

Včelaření je činnost, jež se nedá jednoduše změřit, ani finančně ohodnotit a vyčíslit. Je to práce, kterou lidé dělají bez nároku na peníze a věnují ji jak přírodě, tak společnosti. Odměnou jim za to je morální ohodnocení a teprve druhotně zisk ze včelích produktů. Proto již celá řada vlád včetně ČR obor včelařství alespoň dílčím způsobem podporuje.

Z výše uvedených důvodů jsme včely a včelaření zařadili do projektu VUREES, aby jak budoucí zaměstnanci, tak i budoucí podnikatelé již v této věkové kategorii věděli, co to je etika zaměstnání a podnikání. Aby jako včela svým přístupem a pracovitostí k přírodě a ke společnosti podobně zodpovědně přistupovali ke svým budoucím profesím a  podnikatelským záměrům.

Zpracoval: Mgr. Petr Kolátor, Manažer pro školní podniky

Evropská komise bude schvalovat včelařský program

přidáno: 6. 6. 2010 13:19, autor: Viktor Vojtko   [ aktualizováno 7. 6. 2010 11:58 ]

Úspěšný dotační titul pro včelaře, známý mezi nimi jako "Evropská dotace", bude mít již třetí tříleté pokračování. Cílem připravovaného programu,který poběží v letech 2011 - 2013, je zejména technická pomoc včelařům, například zaměřená na prevenci proti včelím nemocem. Dlouhodobým úkolem je omlazení oboru včelařství. 

V Česku je málo chovatelů včel v produktivním věku, kteří se oboru věnují profesionálně. Jedním z cílů programu je proto profesionalizace oboru a zvyšování počtu včelařů s počty včelstev nad 150, což by mělo zajistit pokrytí potřeb zemědělců. Důležitou prioritou programu je také zavádění nových technologií a zvyšování mobility včelstev. 

Návrh programu bude v nejbližších době schvalovat Evropská komise. Předpokládaný objem finančních prostředků na toto tříleté období pro ČR bude zhruba 203,5 milionů Kč.

V rámci projektu VUREES, v aktivitě A7 - Pilotní realizace školních podniků, budeme realizovat z tohoto včelařského programu EU:

  • Vzdělávání potenciálních mladých včelařů ve Včelařské abecedě, pod odborným vedením členů ČSV a jejím zapracováním do současné výuky.
  • Výchovu žáků ZŠ v oblasti včelařského podnikání již od jejich 10 let.
  • Spolupráci s výzkumným ústavem včelařským v Dolech.
  • Mobilní včelín s 15 včelstvy na ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice pro potřeby jesenických zemědělců.

Klimatické změny: fakta bez mýtů

přidáno: 25. 5. 2010 11:24, autor: Viktor Vojtko

Publikace Ladislava Metelky a Radima Tolasze vydaná Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze je ke stažení k dispozici zde.

Je to každopádně velmi podnětné čtení, které zpřístupní řadu argumentů i genezi problematiky klimatu a jeho změn i širší veřejnosti.

Dovolíme si zde ocitovat část závěru:

"Klimatologie má dnes už hodně dobře prověřených poznatků o chování globálního klimatického systému a vlivech, které na něj působí. Základní lze shrnout do následujících bodů:
  • klima se vždy měnilo a mění se i v dnešní době,
  • v současnosti je jedním ze základních projevů těchto změn globální oteplování,
  • emise skleníkových plynů mají na tom nezanedbatelný podíl,
  • klimatické změny a jejich důsledky mohou mít v některých oblastech velký vliv na ekonomiku i přírodní poměry,
  • příští vývoj klimatického systému silně závisí na dalších emisích skleníkových plynů.
Klimatologie však poskytuje i informaci o statistické pravděpodobnosti, spolehlivosti či věrohodnosti svých
výsledků. Je to důležité zejména pro výzkum dopadů klimatických změn na život lidí nebo pro ekonomické
analýzy.

Klimatický systém Země je velice složitý a musí být studován především fyzikálními metodami. Chceme–li jako lidstvo optimálně reagovat na současné i předpokládané budoucí změny klimatu, musíme vycházet z výzkumu klimatického systému, příčin změn klimatu a předpokládaného budoucího vývoje. To je jednoznačně úkolem klimatologie. Na základě podkladů od klimatologů mohou potom specialisté z dalších oborů (hydrologie, vodní hospodářství, zemědělství, lesnictví, energetika, medicína, biologie a další) zjistit, co předpokládané změny klimatu přinesou pro život lidí a také vyhodnotit, jaké klady či zápory budou mít.

Na ekonomech pak je, aby podle těchto výsledků formulovali postupy, které zajistí co nejvyšší efekt při vynaložení co nejnižších nákladů nebo s co nejnižšími škodami. Politici by potom měli především zajistit dobré legislativní prostředí pro realizaci zvolených postupů."

Klima - hledání pevného bodu

přidáno: 25. 5. 2010 10:38, autor: Viktor Vojtko   [ aktualizováno 25. 5. 2010 11:23 ]

Velmi zajímavý příspěvek na blogu, který vede k uvažování o změnách klimatu v širších souvislostech: http://kareldrabek.blog.idnes.cz/c/138551/Klima-hledani-pevneho-bodu.html

Celý blog je velmi zajímavý, proto doporučujeme se podívat i na další články od téhož autora.

Lego a environmentální vzdělávání

přidáno: 10. 4. 2010 12:58, autor: Viktor Vojtko


Lego začalo nabízet zajímavé rozšíření Mindstorms (bude dostupné od podzimu 2010), které směřuje k využívání obnovitelných zdrojů energie. Více informací lze nalézt zde.

Existuje však i jiné zajímavé využití Lega pro výukové účely. Konkrétně firma Ericsson sponzorovala výukový projekt, ve kterém je Lego použito pro vysvětlení komplexních problémů souvisejících s násrůstem globální populace.

Zastavení úbytku biologické rozmanitosti

přidáno: 24. 3. 2010 9:15, autor: Viktor Vojtko   [ aktualizováno 24. 3. 2010 9:15 ]

Na celém světě je i nadále vážně ohrožena biologická rozmanitost –
různorodost ekosystémů, druhů a genů. Pokud bude lidstvo pokračovat ve
stávajícím vývoji, odhaduje se, že celkový roční úbytek životně důležitých
ekosystémových služeb, které zdarma příroda poskytuje, bude odpovídat 50
miliardám EUR, přičemž v roce 2050 by mohl dle odhadu celkový pokles
blahobytu představovat 7 % HDP. S cílem řešit tuto otázku stanovila Rada pro
životní prostředí dne 15. března nový hlavní cíl zastavit do roku 2020
úbytek biologické rozmanitosti v EU a formulovala svoji koncepci pro ochranu
tohoto přírodního bohatství do roku 2050.

Celý text:

http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=452&lang=cs

1-6 of 6